top of page

Slavistiken i Norden

oslo-norway-port-the-oslo-fjord-496592.j
Nordiska slavistförbundet

Nordiska slavistförbundet är en paraplyorganisation för fyra nationella slavistförbund: Finlands slavistkrets, Norsk slavistforbund och Svenska slavistförbundet. Nordiska slavistförbundets huvudsakliga uppgift är att utge tidskriften Scando-Slavica samt att vart tredje år (c:a) anordna ett nordiskt slavistmöte, en stor konferens där såväl nordiska som utomnordiska slavister och baltologer deltar. Det senaste mötet – det 21:a i ordningen – avhölls i Joensuu 2019.

Det 22:a Nordiska slavistmötet kommer att äga rum den 10 augusti 2022 i Norge.

Finlands slavistkrets.jpg
Finlands slavistkrets
Hitta oss på Facebook

Finlands Slavistkrets grundades år 1964 i avsikt att vidga kunskaperna om och befrämja forskningen kring de slaviska språken i Finland. I slutet av år 2006 uppgick medlemsantalet till ungefär hundra. Slavistkretsen anordnar bl.a. en årlig slavistdag (de tidigare årens program finns under rubriken Menneet tapahtumat).
 

Slavistkretsen fungerar som en nationell slavistkommitté inom Internationella slavistkommittén. Slavistkretsen har ingen egen tidskrift eller skriftserie men publicerar de finländska föredrag som hålls på de internationella slavistkongresserna. Medlemmarna kan beställa tidskriften Idäntutkimus eller årsboken Scando-Slavica till medlemspris.

Finlands Slavistkrets deltar i Nordiska Slavistförbundets verksamhet. Dessutom är Slavistkretsen medlemsförening i Vetenskapliga samfundens delegation.
Läs mer här.

bottom of page