top of page

Scando-Slavica

ssla20.v066.jpg

Scando-Slavica är en referentgranskad akademisk tidskrift utgiven av Nordiska slavistförbundet. Dess huvudsakliga innehåll är artiklar om de slaviska folkens språk och litteratur. Artiklarna är, med få undantag, skrivna på engelska eller ryska. Tidskriften grundades 1954, och dess förste huvudredaktör var Adolf Stender-Petersen. Senare huvudredaktörer har varit Gunnar JacobssonErik Egeberg (1991–2000), Barbara Lönnqvist (2001–2004) och Jens Nørgård-Sørensen (2005–2015). Augusti 2015–augusti 2016 var Per Ambrosiani (Umeå universitet) tillförordnad huvudredaktör för tidskriften, fr.o.m. augusti 2016 är han ordinarie huvudredaktör. Scando-Slavica utkommer fr.o.m. volym 56 (2010) med två nummer per år. Tidskriften indexeras bland annat i Emerging Sources Citation Index och Scopus.

Utgivaren Nordiska slavistförbundet är en paraplyorganisation för fyra nationella slavistförbund: Dansk slavistforbundFinlands slavistkretsNorsk slavistforbund och Svenska slavistförbundet. Nordiska slavistförbundets huvudsakliga uppgift är att utge tidskriften Scando-Slavica samt att vart tredje år (c:a) anordna ett nordiskt slavistmöte, en stor konferens där såväl nordiska som utomnordiska slavister och baltologer deltar. Det senaste mötet – det 21:a i ordningen – avhölls i Joensuu 2019.

bottom of page