top of page

Uttalande från Svenska slavistförbundet

Vi, svenska slavister och lärare i slaviska språk vid Sveriges lärosäten, fördömer Rysslands oprovocerade och brutala invasion av sitt fredliga grannland Ukraina i syfte att förinta dess demokrati och statsbildning.

 

Vi fördömer också det missbruk av språk, historia och kultur som länge pågått i ryska statskontrollerade medier och som förberett marken för denna exempellösa attack mot civilisation och människovärde och som fortfarande pågår i syfte att rättfärdiga den.

 

Slutligen fördömer vi den repression av civilsamhället som pågår i Ryssland självt. Många av oss arbetar dagligen med att sprida kunskaper i det ryska språket, rysk litteratur och rysk kultur. Detta arbete har nu blivit mycket svårare, men också viktigare än någonsin.

 

Vi uppmanar den ryska statsledningen att omedelbart upphöra med sina krigshandlingar och uttrycker vårt fulla stöd för Ukraina och dess folk i denna svåra stund.

Statement by the Swedish Association of Slavists

We, Swedish slavists and teachers of Slavic languages at Swedish universities, condemn Russia’s unprovoked and brutal invasion of its peaceful neighbor Ukraine undertaken in an attempt to destroy its democracy and statehood.

 

We also condemn the abuse of language, history, and culture by Russia’s state-controlled media that has served to effectively prepare ground for this unprecedented attack against civilization and human dignity, and that continues still in an attempt to justify the deed.

 

Finally, we also condemn the ongoing repressions against civil society in Russia itself. There are many among us who work on a daily basis spreading knowledge of the Russian language, literature and culture. This work has now become more complicated but also more necessary than ever.

 

We call on the leadership of the Russian Federation to immediately stop all military action. In this difficult time, we express our full support for Ukraine and the Ukrainian people.

Заява Шведського союзу славістів

Ми, шведські славісти і викладачі слов'янських мов університетів Швеції, засуджуємо неспровоковане і брутальне вторгнення Росії у мирну сусідню країну Україну з намаганням знищити українську демократію і державність.

 

Ми також засуджуємо ті зловживання мовою, історією і культурою, які упродовж тривалого часу практикуються російськими державними ЗМІ, що й підготували грунт для безпрецендентного нападу проти цивілізації і людської гідності і які тривають далi, виправдовуючи його.

 

Ми також засуджуємо репресії проти громадянського суспільства в самій Росії. Багато хто з нас присвячує себе щоденній роботі, поширюючи знання російської мови, російської літератури і російської культури. Сьогодні ця робота виявляється складною, проте необхідною, як ніколи.

 

Ми закликаємо керівництво Російської Федерації негайно припинити бойові дії, і в цей важкий час висловлюємо повну підтримку Україні і українському народу.

Заявление Шведского союза славистов

Мы, шведские слависты и преподаватели славянских языков шведских университетов, осуждаем неспровоцированное и брутальное вторжение России в мирную соседнюю страну Украину в попытке уничтожить украинскую демократию и государственность.

 

Мы также осуждаем те злоупотребления языком, историей и культурой, которые в течение длительного времени практикуются российскими государственными СМИ, подготовившие таким образом почву для беспрецедентной атаки против цивилизации и человеческого достоинства и которые продолжаются и по сей день, теперь уже в попытках оправдать это вероломное нападение.

 

Наконец, мы осуждаем репрессии против гражданского общества в самой России. Среди нас многие в своей повседневной работе посвящают себя распространению знаний русского языка, русской литературы и русской культуры. Сегодня эта работа представляется трудной, но необходимой, как никогда.

 

Мы призываем руководство Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и в этот тяжелый час выражаем свою полную поддержку Украине и украинскому народу.

Prohlášení Švédského svazu slavistů

My, švédští slavisté a učitelé slovanských jazyků na švédských univerzitách, odsuzujeme nevyprovokovanou a brutální ruskou invazi na sousední mírumilovnou Ukrajinu s cílem zničit ukrajinskou demokracii a státnost.

 

Odsuzujeme také zneužívání jazyka, historie a kultury v ruských státem kontrolovaných médiích, které dlouho připravovalo půdu pro tento bezprecedentní útok na civilizaci a lidskou důstojnost a které stále trvá, aby tento útok ospravedlnilo. 

 

Nakonec odsuzujeme represe vůči občanské společnosti, k nimž dochází v samotném Rusku. Každodenní prací mnoha z nás je šířit znalosti ruského jazyka, literatury a kultury. Tato práce je nyní mnohem obtížnější, zároveň ale nesmírně vzrostla její důležitost.

 

Vyzýváme představitele Ruské federace, aby okamžitě ukončili svoji vojenskou akci. V této těžké době vyjadřujeme svoji plnou podporu Ukrajině a jejímu lidu.

Oświadczenie Szwedzkiego Związku Slawistów

My, szwedzcy slawiści i wykładowcy języków słowiańskich na uniwersytetach w Szwecji, stanowczo potępiamy niczym niesprowokowaną i brutalną inwazję Rosji na sąsiedni kraj, Ukrainę, w celu zniszczenia ukraińskiej demokracji i państwowości. 

 

Potępiamy również od dawna praktykowane wykorzystywanie języka, historii i kultury przez rosyjskie media państwowe, które skutecznie utorowało drogę do bezprecedensowego ataku na cywilizację i godność człowieka i które nadal ten atak usprawiedliwia.

Potępiamy także represje wobec społeczeństwa obywatelskiego w samej Rosji. Wielu z nas na co dzień pracuje nad upowszechnieniem języka, literatury i kultury rosyjskiej. W obliczu zaistniałej sytuacji nasza praca staje się problematyczna, a zarazem niezbędna bardziej niż kiedykolwiek.

 

Wzywamy przywódców Federacji Rosyjskiej do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań militarnych. W tym trudnym czasie wyrażamy nasze pełne poparcie dla Ukrainy i narodu ukraińskiego.

English
Ukrainska
Ryska
Polska
Tjeckiska
BKS

Saopćenje Švedskog udruženja slavista

Mi, švedski slavisti i predavači slovenskih jezika na švedskim univerzitetima, osuđujemo ničim izazvanu i brutalnu invaziju Rusije na mirnu susjednu državu Ukrajinu poduzetu u pokušaju da uništi ukrajinsku demokratiju i državnost.

Takođe osuđujemo zloupotrebu jezika, historije i kulture koju već duže vrijeme praktikuju ruski mediji pod kontrolom države i koja je poslužila za efikasnu pripremu terena za ovaj neviđeni napad na civilizaciju i ljudsko dostojanstvo, te se i dalje nastavlja kako bi ga opravdali.

Konačno, osuđujemo represiju nad civilnim društvom koja se odvija u samoj Rusiji. Mnogi od nas svakodnevno rade na širenju znanja o ruskom jeziku, ruskoj književnosti i ruskoj kulturi. Taj je posao sada postao mnogo teži, ali i važniji nego ikad.

Pozivamo rusko rukovodstvo da odmah prekine sve vojne akcije i izražavamo punu podršku Ukrajini i ukrajinskom narodu u ovom teškom trenutku.

bottom of page